Spoločenská zodpovednosť

Sme spoločnosť kladúca veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť interných výrobných procesov. Chceme, a darí sa nám, dodávať našim zákazníkom výrobky tej najvyššej kvality. Aby sme mohli naplniť ich vysoké očakávania na kvalitu výrobkov, dbali sme na zavedenie prísnych pravidiel do každodenných výrobných procesov.

Prijali sme záväzok k zabezpečeniu vysokých hygienických kritérií výroby, balenia a distribúcie potravinových doplnkov. K overeniu správnej funkčnosti a účinnosti zavedeného systému pre zabezpečenie požadovaných kritérií sme požiadali o certifikáciu nášho výrobného systému. Overenie prebehlo v poriadku a my sme sa stali držiteľmi certifikátu HACCP. Ďalej sme prijali politiku IMS (integrovaná politika kvality a enviromentu) k zabezpečeniu kvality a ochrany životného prostredia v rámci návrhu, vývoja, výroby, balenia a distribúcie doplnkov stravy a veterinárnych prípravkov.

Zabezpečenie kvality a ochrany životného prostredia nie je iba o naplnení požiadaviek systému, je to náš prirodzený životný štýl.

V rámci svojej politiky sa zaväzujeme plniť nasledujúce princípy:

 • zákazník je hlavným hodnotiteľom našich činností, zavedením a udržiavaním systému kritických bodov v potravinárstve a politiky IMS poskytujeme istotu, že naše produkty majú zodpovedajúcu kvalitu a chránia životné prostredie

 • neustále hľadáme cesty a nástroje pre zrýchlenie, spresnenie a skvalitnenie nášho výrobného procesu, za čo nesie zodpovednosť každý zamestnanec našej spoločnosti
 • samozrejmosťou je napĺňanie platných právnych predpisov a iných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú k predmetu podnikania a kvalite
  ponúkaných výrobkov

 • spokojnosť našich zákazníkov s našimi produktami a ich požiadavky sú základnými parametrami pre riadenie činností a procesov

 • úroveň kvality je závislá na odbornej úrovni vlastných zamestnancov ako v riadiacej, tak aj vo výkonnej sfére, preto zaisťujeme zavedenie princípu neustáleho vzdelávania, školení a výchovy zamestnancov a vytvoreniu podmienok pre konzultačnú, resp. participačný spôsob ich vzdelávania
 • objektívne hodnotíme výkonnosť kvality našich produktov, eviromentálny profil a zapájame sa do procesu trvalého zlepšovania systému managementu HACCP a IMS
 • pravidelným vyhodnocovaním poznatkov o požiadavkách zákazníka a jeho spokojnosti vytvárame ďalšie podnety pre neustále zlepšovanie
 • odstránenie všetkých druhov plytvania je pre nás jednou z možností, ako si vytvoriť priestor pre budúce investície do vlastných zdrojov
 • do nášho systému managementu sú zahrnutí i dodávatelia a externí spolupracovníci, od ktorých vyžadujeme plnenie požiadaviek vzhľadom k HACCP a IMS a vytvárame priestor pre profesionalitu založenú na dôvere a spoľahlivosti
 • všetky novo inštalované technológie a zariadenia sú schopné vyhovieť platným i očakávaným záväzným predpisom a normám v oblasti ochrany životného prostredia
 • informujeme vnútorné a vonkajšie zainteresované strany o dopadoch činností na našu spoločnosť a reagujeme na ich oprávnené podnety

 • komunikujeme so štátnou správou a rešpektujeme jej odporúčania

Sme držiteľmi certifikačných overení:

systému managementu kvality podľa požadaviek normy ČSN EN ISO 9001:2009
systému enviromentálného managementu podľa požadaviek normy ČSN EN ISO 14001:2005

Menu

Menu